Welkom in onze winkel

Service - Leveringsvoorwaarden - Algemene voorwaarden van Fiona's Ruitersport

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Fiona´s Ruitersport, en de afnemer, van welke aard dan ook, evenals op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen schriftelijk met Fiona´s Ruitersport overeengekomen te worden.

1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die een bestelling doet ofwel telefonisch ofwel via onze site, dan wel een ieder die met Fiona´s Ruitersport een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Fiona´s Ruitersport een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien Fiona´s Ruitersport niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Fiona´s Ruitersport het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Fiona´s Ruitersport niet, tenzij deze schriftelijk door Fiona´s Ruitersport zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Fiona´s Ruitersport gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in offerte.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Deze zijn voor Fiona´s Ruitersport slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Fiona´s Ruitersport niet tot levering cq acceptatie van een order.

2.4 Fiona´s Ruitersport behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Fiona´s Ruitersport een opdracht schriftelijk (dan wel per e-mail) heeft bevestigd of nadat Fiona´s Ruitersport met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk reclameert.

3.2 Voor diensten / leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden Fiona´s Ruitersport niet, tenzij deze door Fiona´s Ruitersport schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Fiona´s Ruitersport is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze prijzen: a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf c. exclusief de kosten voor vervoer, transport en verzekering d. inclusief de geldende BTW

4.3 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

4.4 Prijzen voor werkzaamheden:

- Deze prijzen zullen vooruit met u besproken worden, indien u dit wenst
- Uur tarief: (geen voorrijkosten)
De eerste 30 minuten* EUR 26,00, daarna wordt EUR 13,00 per 15 minuten in rekening gebracht.
- Er wordt minimaal 30 minuten in rekening gebracht.

Artikel 5. Reclames
5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering op beschadigingen, dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan Fiona´s Ruitersport te worden gemeld.

5.2 Storingen beschadigingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1 kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 1 week na levering aan Fiona´s Ruitersport te worden gemeld.

5.3 Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 5.1 en 5.2 wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door Fiona´s Ruitersport in behandeling genomen.

5.4 Indien en voorzover de reclame door Fiona´s Ruitersport gegrond wordt geacht, is Fiona´s Ruitersport alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Fiona´s Ruitersport.

5.6 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van Fiona´s Ruitersport en onder door Fiona´s Ruitersport te bepalen voorwaarden, kijk voor meer info bij de link "verzenden en retouneren".

5.7 De afnemer is verplicht de zaken zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken is de afnemer verplicht de te vervangen goederen te retourneren naar een door Fiona´s Ruitersport op te geven adres. 

5.8 Retourbetalingen zullen door ons geschieden binnen het wettelijk daarvoor geldende termijn van maximaal 30 dagen.

5.9 Afgeprijsde artikelen die bij ons zijn gekocht in de uitverkoop, nemen wij NIET retour. Wel maken wij een uitzondering mits het door U gekochte artikel een niet door ons vermeld defect vertoont.

Artikel 6. Betaling/Verzuim
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting of door overmaking op een door Fiona´s Ruitersport aan te wijzen bank- of girorekening voor de aflevering van de gekochte zaken plaats vindt, dan wel door contante betaling voor de overdracht van de gekochte zaken bij aflevering of afhaling.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat: a. de afnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst, meer in het bijzonder de overeengekomen betalingstermijn(en), niet of niet tijdig nakomt. b. Fiona´s Ruitersport goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen. c. De afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend.

6.4 De afnemer is na verzuim en vanaf het moment dat de vordering ter incasso wordt overgedragen aan een incassobureau / gerechtsdeurwaarder, de redelijk gemaakte en aan het incassobureau / gerechtsdeurwaarder verschuldigde kosten verschuldigd, bedragende 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van EUR 35,-.

Artikel 7. Levertijd
7.1 Het tijdstip waarop Fiona´s Ruitersport de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder Fiona´s Ruitersport zal presteren.

7.2 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van leveringdienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.3 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn wordt naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

Artikel 8. Levering
8.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering aan huis/bedrijf van de afnemer.

8.2 Fiona´s Ruitersport is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

8.3 Wanneer de gekochte zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn genomen, staan deze voor risico en rekening van afnemer.

Artikel 9. Transport/Risico
9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk door de afnemer gewenst, door Fiona´s Ruitersport bepaald.

9.2 Eventuele wensen van afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.

Artikel 10. Ruitersportartikelen zoals Kleding, Zadels en toebehoren
10.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien Fiona´s Ruitersport goederen levert.

10.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de onderliggende broncodes blijven te allen tijde bij de rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

10.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncodes blijven te allen tijde bij de rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

Artikel 11. Overmacht
Bij intreding van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie ontstaat zoals in de vorige zin bedoeld, langer duurt dan 60 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging kosteloos te beëindigen. Een beroep op overmacht dient onverwijld middels aangetekend schrijven gemotiveerd met bewijsstukken aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden. De termijn van 60 dagen voormeld, neemt een aanvang na de dag van verzending van het voormeld bedoeld schrijven.

Artikel 12. Garantie
12.1 Fiona´s Ruitersport verstrekt m.b.t. de door haar geleverde goederen garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Fiona´s Ruitersport naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Fiona´s Ruitersport. De garantie beslaat alleen op nieuwe producten. Alle door Fiona´s Ruitersport geleverde nieuwe procucten zijn voorzien van garantie. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Fiona´s Ruitersport. Gebreken dienen schriftelijk te worden vermeld alvorens Fiona´s Ruitersport de garantieprocedure in gang zet. Herstel van verloren informatie behoort niet tot de garantie.

12.2 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig ofwel ondeskundig handelen, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door Fiona´s Ruitersport geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door Fiona´s Ruitersport is uitgeleverd.

12.3 Tenzij anders overeen is gekomen hanteert Fiona´s Ruitersport een garantietermijn van de duur die voor het product van toepassing is vanaf het tijdstip van levering.

12.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door Fiona´s Ruitersport, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is Fiona´s Ruitersport niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

12.5 Alvorens herstelwerkzaamheden van buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie door Fiona´s Ruitersport worden verricht, zal Fiona´s Ruitersport de afnemer hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de kosten voor deze herstelwerkzaamheden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Fiona´s Ruitersport niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

13.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen.

13.3 In ieder geval is Fiona´s Ruitersport niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

Artikel 14. Ontbinding en beëindiging
14.1 Fiona´s Ruitersport kan in de in art. 6.3 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

14.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

14.3 Ingeval Fiona´s Ruitersport de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroept, na verzuim van afnemer, is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 25% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW.

Artikel 15. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.

Artikel 16. Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover vallende onder de competentie van de rechtbank, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in het arrondissement waarin Fiona´s Ruitersport haar zetel heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid zijn blootstaan.

Artikel 18. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Fiona´s Ruitersport en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.


 
Commercieel gebruik van foto's of omschrijvingen van deze site is verboden
Post your comment

Fiona's Ruitersport